İHALE İLANI
 
KEMALİYE İLÇESİ  KÖYLERE  HİZMET  GÖTÜRME  BİRLİĞİ  BAŞKANLIĞINDAN
 
Taş Ocaklarından Konkasörle Kırılmış ve Yıkanmış, Asfalt Mıcırı- Elek Altı Temini ve Nakliyesi İşleri yaptırılacaktır.
Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, Erzincan Kemaliye Harmankaya Grup Yolu Mıcır - Elekaltı temini ve Nakliyesi işleri açık ihale usulü İle ihale edilecektir.             
1-) İdarenin;
a-) Adresi                              : Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KEMALİYE / ERZİNCAN
b-) Telefon – Fax                  : (446) 751 21 36  - (446) 751 28 38
c-) E- posta adresi (varsa)   : birlik24104@gmail.com
2-) Teklifin Konusu Yapım İşinin;
a-) Niteliği- Türü - Miktarı                 : 2.250 m3 yıkanmış asfalt mıcırı- 30.000 m3 Elek altı temel malzemesi alınması ve itinerde belirtilen yollara nakli işleri yaptırılacaktır.
b-) Yapılacağı Yer               : Harmankaya Grup Köy yolu  
c-) İşe Başlama Tarihi            : Sözleşme tarihinden itibaren beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe    başlanacaktır
d) İşin süresi                        : Yer tesliminden itibaren 60  ( Altmış )  takvim günüdür                   
3-)İhalenin;
a-) Yapılacağı Yer                               : Kaymakamlık Toplantı Salonu-  KEMALİYE / ERZİNCAN
b-) Tarihi-Saati                    : 09.05.2018- ÇARŞAMBA Günü Saat 14.00'de
c-) Dosya Teslimi                 : İhaleyi ilişkin dosyalar 09/ 05/2018 ÇARŞAMBA günü saat 14 '00 e kadar elden teslim edilecektir.          
4-İhaleye Katılabilme Şartlan ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler
                4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
4.1.1.Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası Belgesi
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3–1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.4. 29.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1–5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve bu mektupların istenilen kurala göre hazırlanması
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1–8. Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi , ( En son 5 yıl içerisindeki bitirilmiş benzer işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin %70' sinden az olmayacaktır. Mühendis veya mimarlar da diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu ihale Kanunun 62 inci maddesinin ( h ) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.)
                Bu ihalede benzer iş olarak, 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere ait Tebliğin EK: A - Alt Yapı İşleri DC-Grup: Sathi Kaplama Veya Diğer Yeni Yol Yapımı İşleri (Altyapı+Üstyapı) ,bahsedilen işler kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği’ dir.
4.1.9. İdari Şartnamede belirtilmiş yapı araçları taahhütnamesi ve teknik personel bulunduracağına dair taahhütname
                4.1.10 Sigorta, Bağ - kur ve Vergi Borcu bulunmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale ürerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.                
5-) İhale dokümanı Hükümet Konağı -Birlik Bürosu adresinde görülebilir ve (500,00) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
                6-)-Teklifler 09/ 04 /2018 tarihi, saat 14.00 'e kadar Kemaliye Kaymakamlığı Toplantı Salonuna ihale Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen verilecektir. Posta ve Kurye ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
                7-)  İstekliler tekliflerini birim fiyat cetveli şeklinde vereceklerdir.  İdari Şartnamede belirtilen kurallara göre teklif hazırlanacaktır.
                8-)  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
                9-) Verilen tekliflerin geçerlik sûresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
               10-) İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
               11-) Ekonomik acıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif esasına göre belirlenecek, tekliflerin aynı olması veya komisyonca uygun görülmemesi durumunda tekliflerin yenilenmesi istenilebilir.
               12-) İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
               13-) İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname teknik şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir
               14-) Yüklenicinin hakedişi İl Özel İdaresinden gerekli ödeneğin Birliğin hesabına gönderildiği zaman ödenecektir. Ödenek olmadığında idare sorumlu tutulmayacaktır.
               15-) Birlik; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
               16-) Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
               İlanen duydurulur.26.04.2018
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               KEMALİYE KÖYLERE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI