İHALE İLANI
KEMALİYE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Erzincan-Kemaliye Sandık Köyü İçme Suyu Deposu Yapım İşi Açık ihale usulü İle ihale edilecektir.
 
1-) İdarenin;
a-) Adresi                               : Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı KEMALİYE / ERZİNCAN
b-) Telefon – Fax                   : (446) 751 21 36  - (446) 751 28 38
c-) E- posta adresi (varsa)    :  birlik24104@gmail.com 
 
2-) Teklifin Konusu Yapım İşinin;
a-) Niteliği- Türü - Miktarı   :  Bir adet 50 Tonluk İçme Suyu Deposu yapımı
b-) Yapılacağı Yer                 : Erzincan İli Kemaliye İlçesi Sandık Köyü
c-) İşe Başlama Tarihi                         : Sözleşme tarihinden itibaren beş gün içinde yer teslimi yapılarak işe
   Başlanacaktır
d) İşin süresi                          : Yer tesliminden itibaren 80  ( SEKSEN)  takvim günüdür             
 
3-)İhalenin;
a-) Yapılacağı Yer                 : Kaymakamlık Toplantı Salonu-  KEMALİYE / ERZİNCAN
b-) Tarihi-Saati                      : 26.04.2018 PERŞEMBE Günü Saat 14.00'da
c-) Dosya Teslimi                   : İhaleyi ilişkin dosyalar 26.04.2018 PERŞEMBE Günü Saat 14.00'a kadar
                                                       Elden teslim edilecektir.            
 
4-İhaleye Katılabilme Şartlan ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler
            4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
4.1.1.Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi veya Meslek Odası Belgesi
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3-1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.4. 29.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazete de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 11. maddesinin 1. fıkrasının (a),(b),(c),(ç) (d),(e),(f) (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1-5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve bu mektupların istenilen kurala göre hazırlanması
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1-8. Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen İş Deneyim Belgesi , ( En son 3 yıl içerisindeki bitirilmiş benzer işleri kapsayacak ve tutarı ihale için teklif edeceğiniz rakamsal değerin %50' inden az olmayacaktır. Mühendisler de diplomalarını ibraz etmek koşulu ile Kamu ihale Kanunun 62 inci maddesinin ( h ) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alınır.)
            Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: K.İ.K 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde belirtilen A–4 gurubu işler kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; İnşaat Mühendisliği! dir.
4.1.9. İdari Şartnamede belirtilmiş yapı araçları taahhütnamesi ve teknik personel bulunduracağına dair taahhütname
             4.1.10 Sigorta, Bağ-kur ve Vergi Borcu bulunmadığına dair belgeler ihaleden sonra ihale ürerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.                
 
5-) İhale dokümanı Hükümet Konağı -Birlik Bürosu adresinde görülebilir ve (500,00) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Dosya bedelleri
Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C.Ziraat Bankası Kemaliye şubesi nezdindeki 253 00 152 – 5001 no’lu hesabına yatırılacaktır.
           
6-)-Teklifler 26.04.2018 PERŞEMBE Günü Saat 14.00'a kadar Kemaliye Kaymakamlığı Toplantı Salonuna ihale Komisyonu Başkanlığı adresine şahsen verilecektir. Posta ve Kurye ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
           
7-)  İstekliler tekliflerini Birim Fiyat olarak vereceklerdir.  İdari Şartnamede belirtilen kurallara göre teklif hazırlanacaktır.
 
             8-)  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakdi teminatlar Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C.Ziraat Bankası Kemaliye şubesi nezdindeki 253 00 152 – 5001 no’lu hesabına yatırılacaktır.
 
 
            9-) Verilen tekliflerin geçerlik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
 
          10-) İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
 
          11-) Ekonomik acıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif esasına göre belirlenecek, tekliflerin aynı olması veya komisyonca uygun görülmemesi durumunda tekliflerin yenilenmesi istenilebilir.
 
          12-) İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
          13-) İlanda bulunmayan hususlarda idari şartname teknik şartname ve ihale mevzuatı geçerlidir
 
          14-) Yüklenicinin hak edişi İl Özel İdaresince gönderilecek ödeneğinin birliğimiz hesaplarına ulaştığı zaman ödenecektir. Ödenek olmadığında İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.
 
          15-) Birlik; ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
          16-) Birlik; Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
 
               İlanen duyurulur.18/04/2018
 
 
KEMALİYE KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ